Skip to main content
Til toppen

Salgsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Prefa Drift AS


1.  INNLEDENDE BESTEMMELSER

1.1  I disse salgs- og leveringsbetingelser («Betingelsene») er Prefa Drift AS heretter benevnt «Selger», og Selgers kunde/kontraktspart «Kjøper». Selger og Kjøper omtales i fellesskap som «Partene». 

1.2  Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse ved alle salg og leveranser fra Selger, og har forrang fremfor samtlige andre betingelser for kjøp og salg i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom            Partene. Ved bestilling anses Kjøper å ha godtatt disse Betingelsene.

 
2.  KONTRAKTSDOKUMENTER, TILBUD, PRISER OG INNGÅELSE AV AVTALE (OPPRETTELSE AV ORDRE)

2.1  Følgende kontraktsdokumenter («Kontraktsdokumentene») inngår i avtalen mellom Partene: 

  1.  Leveranseavtale, samarbeidsavtale eller annet avtaledokument om slikt er opprettet mellom Partene
  2.  Disse salgs- og leveringsbetingelsene 
  3.  Eventuelle andre betingelser fra Selger
  4.  Ordrebekreftelse fra Selger om slikt er opprettet
  5.  Eventuell bestilling/forespørsel fra Kjøper

Ved eventuell motstrid gjelder angitt prioritetsrekkefølge (1-5). Vilkår i Kjøpers bestilling som avviker fra vilkår i punktene 1-4 gjelder ikke med mindre Selger uttrykkelig har bekreftet slike.

2.2  Selgers tilbud er gyldig i 15 dager etter at tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Etter oversendelse av tilbud og før Kjøper aksepterer tilbudet, jf. punkt 2.12, kan Selger på ethvert tidspunkt trekke tilbake tilbudet. For varer tilbudt fra varelager tar Selger forbehold om at disse kan være solgt i perioden fra tilbud gis til Kjøper aksepterer, og at dette kan få innvirkning for pris og leveringstid. 

2.3  Leveringstid oppgitt i tilbud er kun veiledende, og skal ikke anses som bindende for Selger.

2.4  Alle priser, både i tilbud og veiledende prislister, er eksklusive merverdiavgift, miljøgebyr og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert. 

2.5  Prisliste på Selgers nettside, www.prefa.no, oppgir kun veiledende priser. Prislisten oppdateres jevnlig. Selger har rett til når som helst, og uten forvarsel, å endre sine priser på nettsiden og avvike fra dette i tilbud. Det samme gjelder Selgers rettigheter etter dette punkt 2. 

2.6  Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål, og bærer selv risikoen for egne forutsetninger ved aksept av tilbud. Det inkluderer også at mengdeberegning/mengdeuttak alene er Kjøpers ansvar. 

2.7  Tilbud er tilknyttet en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere tilbudet dersom opprinnelig forespørsel/bestilling endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner.
 
2.8  Dersom det fra tilbudets dato til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter og avgifter 
eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende og belaste Kjøper for økte kostnader tilknyttet dette.

2.9  Dersom Kjøper ønsker å betale for varer på kreditt, står selger fritt til å vurdere om og i hvilken utstrekning dette skal ytes, inkludert eventuell kredittgrense som skal gjelde for Kjøper («Kredittgrense»). Selger vil vurdere Kredittgrense opp mot bestillingens størrelse og varighet og ses i sammenheng med eventuelt øvrige løpende kjøp fra Selger til Kjøper og avtalte betalingsbetingelser. Kjøper plikter å stille til rådighet nødvendig dokumentasjon for Selgers kredittvurdering. Kjøper aksepterer at Selger kan innhente ekstern kredittvurdering. Det kan bli aktuelt å etablere en betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen. Selger forbeholder seg retten til å stanse levering ved overskridelse av fastsatt Kredittgrense.

2.10  Hvis Kjøpers ansatte etc. enten bestiller varer eller henter ut bestilte varer uten å benytte rekvisisjoner/fullmakter, bærer Kjøper alene ansvaret for uredelig/urettmessig bestilling og/eller uttak. Dette fratar dermed ikke Kjøper for sine forpliktelser overfor Selger. 

2.11  Ved bestilling av varer er det til enhver tid Kjøpers ansvar å påse at opplyst merking er korrekt og i henhold til Kjøpers prosjekt og prosedyrer ved uttak av varer, det være seg prosjektnavn/-nummer, ansattnummer, etc. 

2.12  Selgers tilbud regnes som akseptert av Kjøper ved (1) elektronisk tilsendt ordrebekreftelse, eller (2) signert plukkseddel. Selger anses for å ha akseptert en ordre fra Kjøper først når Selger har mottatt Kjøpers skriftlige ordrebekreftelse eller plukkseddel som samsvarer med tilbudet. Dersom Kjøper har innvendinger mot Selgers tilbud må dette klart angis i Kjøpers ordrebekreftelse, og Selger står da fritt til å akseptere innvendingene eller være fri fra det opprinnelige tilbudet og uten videre avstå fra å inngå videre kontrakt med Kjøper. 

2.13  Partene forplikter seg til å holde tilbud, beregningsgrunnlag, beregninger gjort av Selger eller Kjøper, og andre Kontraktsdokumenter strengt konfidensielt. 

2.14  Kjøper kan ikke bestille varer hos Selger med kjøpsbetingelser eller henvisning til NS 8409 e.l. som forsøkes å overgå Selgers disse Betingelsene, jf. punkt 1.2. Disse Betingelsene skal gjelde uavhengig av om Selger påpeker ovenforstående ved inngåelse av kontrakt, jf. punkt 2.1.


3.  KVALITET/GARANTI

3.1  Selger tilbyr som utgangspunkt alminnelige handelsvarer. Dersom Kjøper ønsker varer med en spesiell kvalitet, varer som krever tilvirkningsarbeid, eller som på annen måte avviker fra Selgers standardleveranser, må Kjøper presisere dette ved bestilling. Disse Betingelsene gjelder tilsvarende ved slik bestilling.

3.2  Selger er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for noen del av Kjøpers prosjektering, for Kjøpers eller Kjøpers medkontrahenters anvendelse av varen, varens tilpasning til klimatiske forhold eller for varens kompatibilitet med andre produkter. 

Kjøper bærer alene ansvaret for at alle tekniske data og varen i sin helhet er i samsvar med Kjøpers behov og krav.

Kjøper er selv ansvarlig for å sette seg inn i den aktuelle varens monteringsveiledning eller annen anvisning, FDV, produktgaranti og annen teknisk dokumentasjon. 

Selger har etter forespørsel fra Kjøper ansvar for etter beste evne å tilgjengeliggjøre informasjon, det være seg monteringsveiledning, bruksanvisning, FDV, produktgaranti og/eller annen teknisk dokumentasjon. 
Selger skal tilstrebe at nødvendige opplysninger om Selgers varer finnes på www.prefa.no. 

 
4.  KANSELLERING

4.1  Kjøpers avbestilling av ordre regnes som et kontraktsbrudd. Kjøper er fullt ut økonomisk forpliktet for hele ordren, så lenge det ikke er endelig konstatert at Selger kan avbryte levering fra produsent/leverandør uten kostnad. Ved Kjøpers kontraktsbrudd er Kjøper forpliktet til å dekke bruddgebyr og eventuelle øvrige kostnader fra produsent/leverandør. Slike kostnader skal dekkes av Kjøper ved påkrav. 
5.  BETALINGSBETINGELSER

5.1  Fakturaen kan dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonssted, med mindre annet er avtalt. 

5.2  Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato («Forfallsdagen»), dersom annet ikke er særskilt avtalt. 

5.3  Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter gjeldende forsinkelsesrentelov. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven.

5.4  Ved Kjøpers betalingsmislighold kan Selger umiddelbart stanse fremtidige leveringer inntil full betaling er mottatt.

5.5  Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper for plikten til rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den gjenværende del av leveransen, som det ikke er fremsatt reklamasjon for, betales i henhold til utstedt faktura.

5.6  Ved endringer i Kjøpers finansielle eller juridiske stilling som gir grunn til å tro at Kjøper vil misligholde sine kontraktsforpliktelser overfor Selger, kan Selger si opp avtalen med umiddelbar virkning.


6.   RISIKOENS OVERGANG

6.1   Risikoen for varene går over til Kjøper ved levering. 

6.2  Levering regnes alltid for å være skjedd når Kjøper eller en som opptrer på vegne av Kjøper henter leveransen på Selgers utsalgssted, varelager eller annet nærmere avtalt hentested. Der Partene har avtalt å benytte et mellomledd til frakt av leveransen («Fraktfører»), anses levering alltid for å være skjedd når fraktfører avhenter leveransen på aktuelt hentested, det være seg Selgers utsalgssted eller varelager, eller annet oppgitt hentested. 

6.3  Hvis Partene har avtalt at levering skal skje ved bruk av Fraktfører, er Kjøper ansvarlig for valg av og bestilling av Fraktfører. Når Kjøper har bestilt transport, skal Kjøper så snart som mulig underrette Selger om når og hvordan transport kan gjennomføres og kontaktdetaljer til Fraktfører.

6.4  Hvis det avtales at Selger skal bestille frakt, belastes Kjøper fraktkostnaden dersom ikke annet er avtalt. Fraktkostnaden beregnes i henhold til «normale forhold», slik at eventuelle kostnader som følger av forsinkelse som er utenfor Selgers kontroll, tilkommer Kjøpers regning. Dersom det er avtalt at Selger skal sørge for transport, skal Kjøper underrette Selger i god tid dersom transport likevel ikke kan gjennomføres i samsvar med det avtalte mellom Partene.
Der varer er bestilt med levering direkte fra fabrikk/produksjonssted, belastes Kjøper fraktkostnader på samme måte.


7.  AVHENTING AV VARER/FORSENDELSER

7.1  Leveringsdato avtales konkret mellom Partene, og skal inngå i Selgers tilbud. Selger klargjør varer for avhenting i henhold til avtale mellom Partene.

7.2  Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Med mindre Selger i tilbudet har angitt et eksplisitt leveringstidspunkt, er angitt leveringstidspunkt veiledende, jf. punkt 2.3.

7.3  Kjøper forplikter seg til å avhente bestilte varer ila. 7 virkedager, så lenge ikke annet er avtalt mellom partene. Uavhentede varer etter 7 virkedager kan frigjøres til andre kunder uten at Selger forplikter seg til å informere Kjøper om dette. Dersom Kjøper ikke avhenter bestilte varer innen denne fristen er Kjøper berettiget til å sende faktura iht. punkt 5.1.

7.4  Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke holdes ansvarlig for. Selger skal heller ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (1) ikke har betalt eller stilt tilstrekkelig sikkerhet, (2) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (3) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (4) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. 

7.5.  Dersom Kjøper ikke kan motta leveranse til avtalt tid, skal han underrette Selger om dette uten ugrunnet opphold. Merkostnadene som Selger måtte påføres som følge av forhold Kjøper bærer risiko for, belastes Kjøper.

7.6  Der Kjøper ikke kan motta leveransen til avtalt tid, vil lagring besørges for Kjøpers regning og risiko. Også dersom Selger besørger lagring for Kjøper av andre årsaker, f.eks. som en avtalt tjeneste, bærer Kjøper kostnadene for egen regning og risiko. 
 
7.7  Ved Selgers forsinkelse (iht. særskilt avtale) plikter Kjøper å reklamere innen 7 dager etter at avtalt levering skulle ha funnet sted. 

                                              
8.  KONTROLL AV VARER VED MOTTAK 

8.1  Kjøper skal ved varemottak kontrollere at varen/varene er i henhold til avtalen. Hvis det foreligger pakkseddel, skal varen undersøkes mot denne. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform, slik at varen ikke tar skade. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Varen anses akseptert om ikke Kjøper fremsetter innsigelser ved levering og etter nevnte undersøkelse.

8.2  Ved eventuelle avvik/reklamasjon, skal kjøper varsle selger umiddelbart etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget dette, og senest innen 5 dager etter varen er levert til Kjøper. Dersom Kjøper ikke varsler innen denne fristen, taper han retten til å fremsette krav på grunn av dette. 

8.3  Dersom en vare etter nærmere avtale skal tilbakeleveres til Selger, er Kjøper ansvarlig for varen frem til varen er levert tilbake til Selgers opprinnelige hentested, eller hentet av Selgers transportør. Dette gjelder også ved feilleverte varer fra Selger. 


9.  RETUR AV VARER

9.1 Kjøper har i utgangspunktet ikke fri returrett. Retur av varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger. Varer som av Selger godkjennes til retur, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. 
 
9.2  Dersom retur aksepteres av Selger, er Selger berettiget til å kreve at Kjøper betaler et returgebyr på minimum 25 % av varens fullpris, så lenge ikke annet gebyr er avtalt med Selger. 

9.3  Ved spesialbestillinger av varer som ikke samsvarer med Selgers alminnelige varelager, er det ikke returrett. 
 
9.4  Fraktkostnader knyttet til en godkjent retur vil bli belastet Kjøper.


10.  REKLAMASJON, FORSINKELSER OG ANSVARSBEGRENSNING

10.1  Reklamasjon skal skje skriftlig til Selger og innen angitte frister.
 
10.2  Reklamasjon på skade pådratt under transport («Transportskade») eller manko av varer skal skje straks idet Kjøper mottar varen fra Fraktfører, og skal rettes til Fraktfører. Slik reklamasjon skal dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/forsendelsesdokument, hvoretter kopi av fraktbrev/forsendelsesdokument, samt nødvendig informasjon, bevisbilder etc. vedrørende transportskade eller manko, så sendes skriftlig til Selger. 

10.3  Varsel til Selger om manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest innen 7 dager etter mottak med spesifikasjon over avvikene.

10.4  Varsel til Selger om mangelfull vare må skje snarest mulig og senest 5 dager etter at Selger oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 
Kjøpers absolutte reklamasjonsfrist for skjulte feil og mangler er 1 år fra leveringsdato, med unntak for elektriske artikler, hvor reklamasjonsfristen er 2 år avhengig av varens art, jf. gjeldende kjøpslovgiving. Etter disse frister er reklamasjonsretten tapt. 
Kjøper har ansvar for at varen oppbevares og ivaretas på forsvarlig måte inntil spørsmålet om reklamasjon er avklart.

10.5  Dersom Kjøper av rettmessig grunn, herunder der det konstateres at varen har mangel, skade, eller leveransen er forsinket, reklamerer til Selger, innen fristene i punkt 10.4, samt ved overholdelse av punkt 3 og 8, kan Selger velge hvorvidt mangelen skal avhjelpes ved omlevering, prisavslag, retting eller heving av avtalen. Ved omlevering av vare(r) gjelder priser, leveringstid og leveringsbetingelser i henhold til opprinnelig tilbud/avtale med tillegg av 30 dager. 
Kjøper skal ikke selv foreta eller besørge retting av mangler før dette er avklart med Selger. Selger skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for omlevering eller retting av varene på/til et annet sted enn opprinnelig hentested/leveringssted.

10.6  Selger er ikke under noen under omstendighet ansvarlig for indirekte tap, følgetap som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller noe tap av inntekt, fortjeneste, besparelser, goodwill, oppdrag eller muligheter som Kjøper påføres, uansett grunn og uansett hvordan oppstått. Selger kan ikke belastes økonomisk for kontraktsbrudd mellom Kjøper og Kjøpers medkontrahent, eller andre omstendigheter mellom Kjøper og Kjøpers medkontrahent. Ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

10.7  Der overholdelse av spesifikt avtalt leveringstid er særdeles viktig for Kjøper, og en forsinkelse, feillevert eller skadet vare kan få vesentlige økonomiske konsekvenser for Kjøper, skal betingelser for et økonomisk oppgjør mellom Partene, slik som erstatning, dagbøter eller konvensjonalbot, avtales særskilt ved skriftlig avtale senest ved avtaleinngåelse. Uten slik særskilt avtale gjelder disse Betingelsene. Slik forsinkelse eller mangel skal uansett ikke under noen omstendighet gi Kjøper rett til heving av avtalen, med mindre dette aksepteres skriftlig av Selger.

10.8  Ved fremsettelse av reklamasjon til Selger, skal all nødvendig dokumentasjon tilknyttet reklamasjonskravet overleveres til Selger. Selger forbeholder seg retten til å besvare Kjøpers reklamasjon skriftlig i form av epost eller brev til vedkommende som har avgitt bestilling. Kjøper skal i slike tilfeller besvare Selgers henvendelser vedrørende reklamasjonen uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager.
Hvis Kjøper ikke opprettholder tidsfristen til å svare på spørsmål fra Selger, uten at dette er begrunnet i en hindring av alvorlig art, mister Kjøper retten til reklamasjon og eventuelt økonomisk kompensasjon. 

10.9  Dersom Selger tilbyr varer som er «annensortering» eller utgått vare hos produsent, kan Selger opplyse i tilbud eller ved avtaleinngåelse at garanti og reklamasjonsrett på aktuell vare bortfaller.  


11.  EMBALLASJE

11.1 Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper så sant ikke annet er spesifisert i tilbud. Paller og emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.


12.  SALGSPANT

12.1  Selger har salgspant (eiendomsforbehold) i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven §§ 3-14 til 3-22. Varer som er beheftet med salgspant kan ikke selges (eller håndpantsettes) uten samtykke fra Selger frem til hele kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er fullt betalt. Ved betalingsmislighold har Selger rett til å ta varen tilbake.

13.  FORCE MAJEURE

13.1  Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, og som forhindrer eller vanskeliggjør oppfyllelse av avtaleforpliktelsene, såkalt force majeure. Force majeure omfatter, men er ikke begrenset til: lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.) alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstyrker, mangel på arbeidskraft eller innskrenking av krafttilførsel.
 
13.2  Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid. Partene kan ved force majeure bli enige om kansellering av hele eller deler av ordren, gitt at dette ikke medfører økonomisk tap for Selger, og at kansellering avklares og aksepteres av produsent av varen.

13.3  Dersom hindringen vedvarer, kan Kjøper fratre avtalen med Selger når det har gått 365 dager fra hindringens inntreden.


14.  PERSONVERN

14.1  Ansatte hos Selger vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon, leveringsadresse og epost) til ansatte hos Kjøper kan registreres for å gjennomføre kjøpet. Selger er behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert i Selgers personvernerklæring, se www.prefa.no.

15.  TVISTER

15.1  Avtalen mellom Partene, Betingelsene og enhver tvist som måtte oppstå mellom Partene er underlagt norsk rett. 

15.2  Ved tvist skal Partene forsøke å oppnå en minnelig løsning, og tvisten skal først og fremst søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler, med stedet for Selgers registrerte forretningsadresse som avtalt verneting
 
15.3  I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting.

 

Opprettet og gjeldende etter 01.01.2024 
Revidert utgave: 15.03.2024


 

Min side